logo
U bent hier: Home / Over Softimat / Management Team

Management Team


De Raad van Bestuur


SOFTIMAT wordt geleid door een Raad van Bestuur die bestaat uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders. Zij worden door de algemene vergadering van aandeelhouders aangesteld voor een termijn van maximum zes jaar, en kunnen door diezelfde algemene vergadering worden afgezet.

De aftredende bestuurders zijn herverkiesbaar. De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en de vernieuwing van hun mandaat worden geregeld volgens de statuten en zijn onderworpen aan de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders. Er is geen leeftijdsgrens voorzien voor de uitoefening van de functie van Bestuurder.

Elke Bestuurder werd in die hoedanigheid benoemd of herbenoemd tot 26 mei 2020. De vergoeding van de bestuurders is vastgelegd in de statuten van de vennootschap en vertegenwoordigt een vast bedrag van 4.000 EUR per bestuurder per jaar.


De werking van de Raad van Bestuur


De Raad van Bestuur van Softimat vergadert minstens vier keer per jaar en telkens wanneer het belang van de onderneming dit vereist.

Tijdens de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur wordt vooral de algemene strategie van de Groep en van haar dochterondernemingen besproken, alsook de langetermijndoelstellingen. Verder geeft de Raad zijn goedkeuring aan de belangrijkste te realiseren investeringen en bepaalt het beleid betreffende de bestemming van het bedrijfsresultaat.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De Raad van Bestuur beschikt over de ruimst mogelijke bevoegdheden om alle acties te ondernemen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van de bedrijfsdoelstellingen, voor zover de wet of de statuten deze bevoegdheden niet voorbehouden aan de algemene vergadering.

Behoudens bijzondere opdracht of bijzondere volmacht zijn alle andere acties die tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur behoren maar niet onder het dagelijks bestuur vallen, slechts geldig mits ze ondertekend zijn door twee bestuurders.


De leden van de Raad van Bestuur


Socomade nv, vertegenwoordigd door haar Gedelegeerd Bestuurder, de heer Bernard Lescot, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Operationeel Directeur. Bernard Lescot werd geboren op 12 juni 1957 en studeerde in 1981 af als licentiaat in de economische en financiële wetenschappen aan het Institut d’Administration et de Gestion van de UCL. Hij is de medeoprichter van Softimat en was verantwoordelijk voor de dagelijkse werking op commercieel, administratief en technisch vlak tot 15 februari 2019, datum waarop hij beslist heeft, in overleg met de Raad van Bestuur, om zich geleidelijk uit de dagelijkse activiteiten van de Groep terug te trekken.

Nicolas Logé, Gedelegeerd Bestuurder. Nicolas Logé, geboren op 2 december 1965, behaalde in 1989 het diploma van licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen aan het Institut d'Administration et de Gestion van de UCL.

Pierre Herpain, bestuurder van ondernemingen. Pierre Herpain, geboren op 27 april 1955, studeerde in 1979 af als handelsingenieur aan de Ecole de Commerce Solvay. Als medeoprichter van Softimat kent hij de onderneming door en door en staat haar vanaf het prille begin met raad en daad bij.

Jacques Ghysbrecht geboren op 6 februari 1941, behaalt in 1964 een doctoraat in de rechten aan de ULB en 2 jaar later, aan dezelfde universiteit, het diploma van licentiaat in economisch recht. Van 2 september 1964 tot en met 1 november 2003 werkt hij niet alleen als advocaat aan de balie te Brussel maar is hij ook Partner bij Baker en McKenzie. Tot 2007 was hij docent fiscaal recht aan de Rechtsfaculteit van de ULB en tot 2011 bekleedde hij dezelfde functie aan de Ecole de Commerce Solvay.

Jean-Luc Henry, Bestuurder van ondernemingen. Geboren op 21 april 1945, Jean-Luc Henry is handelsingenieur, een diploma dat hij behaalde aan de Université d'Etat de Mons. Hij heeft een masterdiploma in bedrijfsbeheer. Jean-Luc Henry is Afgevaardigd Bestuurder van de Comase Groep en Bestuurder bij andere ondernemingen.